لطفا کمی صبر کنید...
Iran Delco

پرسنل شرکت ایران دلکو

عکس دسته جمعی مربوط به سال 1386 با حضور کلیۀ همکاران وقت.

Iran Delco

هستۀ سرامیکی مرکزی کاتالیست

این قطعۀ مشبک سرامیکی به عنوان پایۀ اصلی لایه نشانی مواد گرانبها در کاتالیست محسوب می گردد.

Iran Delco

دستگاه اتوماتیک پوشش دهی کاتالیست

مواد گرانبها طبق فرمولاسیون مورد نیاز در شرایط خلاء بر روی هستۀ مرکزی کاتالیست پوشش دهی می شوند.

Iran Delco

دستگاه شناسایی کیفی عناصر شیمیایی با روش فلورسانس اشعه ایکس (XRF)

از این تجهیزات به منظور شناسایی عناصر موجود در نمونۀ مجهول با کمک تابش اشعۀ ایکس استفاده می شود.

Iran Delco

روبات اتوماتیک جوشکاری کاتالیست

هستۀ پوشش داده شدۀ کاتالیست پس از عایق بندی توسط 2 کفۀ محافظ جلدگیری می شود.

Iran Delco

تجهیزات اندازه گیری دمای تبدیل 50 درصد آلاینده ها (HC,CO, NOx) در مبدل های کاتالیستی خودرو

راندمان کاتالیست های تولید شده توسط شبیه ساز کاتاتست اندازه گیری می شوند.