هیئت مدیره


نایب رئیس هیئت مدیره
علی مولوی زاده

مدیر عامل
محمد مولوی زاده

رییس هیئت مدیره
رجب صفری

عضو هیئت مدیره
نوید مولوی زاده

عضو هیئت مدیره
محمد عباسی