لطفا کمی صبر کنید...
Iran Delco
Iran Delco
Iran Delco
Iran Delco
Iran Delco
Iran Delco

پرسنل شرکت ایران دلکو

عکس دسته جمعی مربوط به سال 1397 با حضور کلیۀ همکاران وقت.