خط مشی

 شركت ایران دلکو توليد كننده مجموعه ها و قطعات خودرو خط مشي خود را بر پايه ارتقاء سطح رضايتمندي ذینفعان تعیین نموده و بدینوسیله تعهد خود را مبنی بر استقـرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد های IATF 16949:2016 ،ISO50001:2011 ،ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007 و الزامات مشتریان شامل ISSR شرکت ایران خودرو، SSQR شرکت سایپا و الزامات قانونی اعلام می دارد.
در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است:

  • کاهش ضایعات و دوباره کاری و دستیابی به ضایعات صفر
  • افزایش رضایت ذینفعان
  • مدیریت موثر بر منابع مالی و هزینه‌ها و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها جهت ایجاد شرایط لازم برای سودآوری بیشتر
  • تحویل به موقع محصولات وکاهش زمان های تاخیر در تحویل
  • شناسایی و رعایت الزامات قانونی در زمینه های ایمنی، زیست محیطی، انرژی و سایر الزامات مرتبط
  • بهبود مستـمر فرآینـدهای عملیـاتی، از طریق بازخورد مشتریان، نوآوری در فرآیندها و ارزیابی و ممیزی های نظام مند
  • ارتقاء سطح دانش پرسنل و توسعه توانمند سازی نیروی انسانی از طریق آموزش های مستمر
  • ایجـاد انگیزش و فرهنگ کار گروـهی در کارکنان جهت افزایش بهره وری در سازمان

کلیه همكاران در تمامی سطوح سازمانی، موظف به حفظ و بهبود سيستم مديريت كيفيت و اجرای وظايف خود در راستای اهداف تعيين شده می باشند، این خط مشی بیانگر تعهد و توجه ویژه مدیر عامل نسبت به مقوله کیفیت بوده و نيز در خصوص فراهم آوردن امكانات و منابع لازم جهت اجرای نظام مند، تمام تلاش خود را بكار خواهند بست

                                                                                                                                      با تشکر و احترام
                                                                                                                                      محمد مولوی زاده
                                                                                                                                           مدیر عامل