دستاوردها

 • گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO/TS 16949 از شرکت Kiwa
 • گواهینامه استاندارد ISO 9001 از شرکت Kiwa
 • گواهینامه محیط زیست (ISO 14001)
 • گواهینامه مدیریت انرژی (ISO 16001)
 • گواهینامه ایمنی و بهداشت (ISO 18001)
 • کواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران
 • گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت گرید B از شرکت سازه گستر
 • گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت گرید B براساس مدل SSR2 از شرکت ساپکو
 • گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت گرید +B بر اساس مدل M.F.Q.M از شرکت مگا موتور
 • گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت گرید +BB بر اساس مدل پنتان از مرکز بهمن موتور
 • گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت گرید A از شرکت اپکو

ISO-9001

ISO/TS 16949

ISO/TS Kiwa
‌‌

ISO 18001

ISO 16001
‌‌

ISO 14001

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
(صفحه اول)

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
(صفحه دوم)
‌‌

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (EPCO)

گواهینامه مگاموتور
‌‌

گواهینامه سازه گستر

گواهینامه گروه بهمن